skip to content

Site in English  

Werkers-trustakte

Konsortium-Merino fokus op die bemagtiging van sy plaaswerkers. Konsortium Holdings het 'n werkers-trustakte geskep vir alle boere wat aandele in die besigheid koop. Die begunstigdes van elke trust is die werkers in diens van die boere. Die werkerstrust is 'n effektiewe manier om elke plaaswerker finansieel te bemagtig. Dit help boere om hul beter in die Suid-Afrikaanse landbou-omgewing te posisioneer en geleenthede vir hul plaaswerkers te skep.

PDF Icon

328 kB  |  Laai Af

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online