skip to content

Site in English  

Turksvy

Turksvy

'n Stewige ram. Baie goed gebou, met kwaliteitwol plus ekstra afronding as 'n bonus.

Vaar: Rocklyne

Veseldikte: 18.2 mikron op volbek.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
19.89 4.69 -0.159 -0.83 4.19

BLUP-ontleding: 2006/06/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online